top of page

Politika Privatnosti

 

Internet prodavnica Codename.rs,je u vlasništvu pravnog lica Space modern D.O.O. registrovanog Srbiji, na adresi Južni Bulevar 88, 11000 Beograd.

Korišćenje ličnih podataka nam je neophodno kako bismo Vam pružili odgovarajuću uslugu. Lični podaci koje mi obrađujemo se sastoje od informacija koje ste nam Vi dostavili prilikom interakcija koje će biti detaljno opisane u nastavku.

 

VRSTE VAŠIH LIČNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO
 

Primamo, prikupljamo i skladištimo sve informacije koje unesete na našu veb stranicu ili nam ih pružite na bilo koji drugi način. Pored toga, prikupljamo adresu IP adresu koja se koristi za povezivanje računara sa internetom, informacije o računaru i vezama i istorija kupovine. Softverske alate koristimo za merenje i prikupljanje informacija o sesijama, uključujući vreme odziva stranice, dužinu poseta određenim stranicama, informacije o interakciji sa stranicama. Takođe prikupljamo podatke koji mogu lično da vas identifikuju (uključujući ime, e-poštu, lozinku); detalji plaćanja (uključujući podatke o kreditnoj kartici), komentari, povratne informacije, pregledi proizvoda, preporuke i lični profil.

 

Zašto prikupljamo lične podatke?

 

Lične podatke prikupljamo u sledeće svrhe:

 

·      Pružanje i upravljanje uslugama;

·      Pružanje stalne korisničke pomoći i tehničke podrške;

·      Kontaktiranje naših posetilaca i korisnika sa opštim ili personalizovanim obaveštenjima i promotivnim porukama vezanim za usluge;

·      Kreiranje objedinjenih statističkih podataka i drugih neličnih informacija, koje možemo koristiti za pružanje i poboljšanje naših usluga;

·      Pridržavanje svih važećih zakona i propisa.

 

 

ZAŠTITA PODATAKA

Space modern D.O.O. štiti vaše podatke korišćenjem SSL standarda, kako bi se zaštitio od eventualnog gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka prikupljenih od strane kompanije. Kada pristupite informacijama o vašem računu ili prenosite lične podatke na sajt Codename.rs, te informacije se čuvaju na serverima koje Codename.rs osigurava od pokušaja neovlašćenog pristupa ili upada. Softver šifrira lične podatke koje unosite na sajt Codename.rs 

Codename.rs ne može biti i nije odgovoran za neovlašćen pristup podacima od strane hakera ili drugih, koji su na nelegalan način pristupili sajtu.

Svi prikupljeni podaci o kupcima na našem sajtu se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Space modern D.O.O. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

POLITIKA UPOTREBE "KOLAČIĆA" (COOKIES)

Space modern D.O.O. koristi „kolačiće“ (Cookies) prilikom Vaših poseta našoj web lokaciji kako bismo Vam pomogli da korišćenje našeg web sajta prilagodite Vašim potrebama i kako bi ste pretraživali sve što želite brže i efikasnije.
Pojedinačnom korisniku se na početku posete dodeli kolačić sesije za identifikaciju i praćenje potrošačke korpe.

Space modern D.O.O. može na korisnikov kompjuter spremiti i druge kolačiće, kao što su identifikacioni broj korisnika u šifriranom obliku (za prepoznavanje korisnika prilikom sledeće posete). Kolačići sesije se u memoriju servera pohranjuju samo za vreme trajanja posete i brišu se nakon jednog sata neaktivnosti, dok su trajni kolačići pohranjeni na kompjuteru korisnika 2 godine, nakon toga postanu neaktivni. Naši kolačići ne mogu da budu korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.

Sem toga, Vaši lični podaci se skladište tek po dobijanju vaše izričite saglasnosti ili ako je to apsolutno neophodno da biste mogli da koristite ponuđenu uslugu i pristupite joj.
Svaki korisnik u svakom trenutku može da izbriše kolačiće iz svog računara ili mobilnog uređaja, pokretanjem odgovarajuće opcije u Vašem Internet browser-u.

Privacy Policy

Online store Codename.rs, is owned by the legal entity Space modern D.O.O. registered in Serbia, at the address Južni Bulevar 88, 11000 Belgrade.

We need to use your personal information in order to provide you with the appropriate service. The personal data we process consists of the information you have provided to us during the interactions which will be described in detail below.

 

THE TYPES OF YOUR PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

 

We receive, collect and store all information you enter on our website or provide to us in any other way. In addition, we collect the IP address used to connect your computer to the Internet, information about your computer and connections, and your purchase history. We use software tools to measure and collect information about sessions, including page response time, length of visits to specific pages, information about interaction with pages. We also collect information that can personally identify you (including name, email, password); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, testimonials, and personal profile.

 

Why do we collect personal information?

 

We collect personal data for the following purposes:

• Provision and management of services;

• Providing ongoing customer assistance and technical support;

• Contacting our visitors and users with general or personalized notices and promotional messages related to services;

• Creating aggregated statistics and other non-personal information, which we may use to provide and improve our services;

• Compliance with all applicable laws and regulations.

 

DATA PROTECTION

Space modern D.O.O. protects your data by using SSL standards, to protect against possible loss, misuse or alteration of data collected by the company. When you access information about your account or transfer personal data to the Codename.rs site, that information is stored on servers that Codename.rs secures against attempted unauthorized access or intrusion. The software encrypts the personal data you enter on the Codename.rs site

Codename.rs cannot and is not responsible for unauthorized access to data by hackers or others who have illegally accessed the site.

All customer data collected on our site is strictly kept and is available only to employees who need this information to do the job. All employees of Space modern D.O.O. are responsible for respecting the principles of privacy.

 

 

How we use cookies on our website

Space modern D.O.O. uses cookies during your visits to our website to help you tailor the use of our website to your needs and to search for anything you want faster and more efficiently.

At the beginning of the visit, an individual user is assigned a session cookie to identify and track the shopping cart.

Space modern D.O.O. may store other cookies on the user's computer, such as the user identification number in encrypted form (to identify the user on the next visit). Session cookies are stored in the server's memory only for the duration of the visit and are deleted after one hour of inactivity, while persistent cookies are stored on the user's computer for 2 years, after which they become inactive. Our cookies cannot be used to run a program or deliver a virus to your computer.

In addition, your personal data is stored only after obtaining your explicit consent or if it is absolutely necessary to be able to use the offered service and access it.

Each user can delete cookies from their computer or mobile device at any time, by launching the appropriate option in your Internet browser.

payment methods
PAYMENT METHODS

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page